നേർപഥം വാരിക | 2018

2018 ഡിസംബര്‍ 29 1440 റബീഉല്‍ ആഖിര്‍ 21

2018 ഡിസംബര്‍ 22 1440 റബീഉല്‍ ആഖിര്‍ 14

2018 ഡിസംബര്‍ 15 1440 റബീഉല്‍ ആഖിര്‍ 07

2018 ഡിസംബര്‍ 08 1440 റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ 30

2018 ഡിസംബര്‍ 01 1440 റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ 23

2018 നവംബര്‍ 24 1440 റബിഉല്‍ അവ്വല്‍ 16

2018 നവംബര്‍ 17 1440 റബിഉല്‍ അവ്വല്‍ 09

2018 നവംബര്‍ 10 1440 റബിഉല്‍ അവ്വല്‍ 02

2018 നവംബര്‍ 03 1440 സഫര്‍ 23

2018 ഒക്ടോബര്‍ 27 1440 സഫര്‍ 16

2018 ഒക്ടോബര്‍ 20 1440 സഫര്‍ 09

2018 ഒക്ടോബര്‍ 13 1440 സഫര്‍ 02

2018 ഒക്ടോബര്‍ 06 1440 മുഹര്‍റം 25

2018 സെപ്തംബര്‍ 29 1440 മുഹര്‍റം 18

2018 സെപ്തംബര്‍ 22 1439 മുഹര്‍റം 11

2018 സെപ്തംബര്‍ 15 1439 മുഹര്‍റം 04

2018 സെപ്തംബര്‍ 08 1439 ദുല്‍ഹിജ്ജ 27

2018 സെപ്തംബര്‍ 01 1439 ദുല്‍ഹിജ്ജ 20

2018 ദുല്‍ഹിജ്ജ 13 1439 ആഗസ്ത് 25

2018 ദുല്‍ഹിജ്ജ 06 1439 ആഗസ്ത് 18

2018 ദുല്‍ക്വഅദ 29 1439 ആഗസ്ത് 11

2018 ദുല്‍ക്വഅദ 22 1439 ആഗസ്ത് 04

2018 ജൂലായ് 28 1439 ദുല്‍ക്വഅദ 15

2018 ജൂലായ് 21 1439 ദുല്‍ക്വഅദ 08

2018 ജൂലായ് 14 1439 ദുല്‍ക്വഅദ 01

2018 ജൂലായ് 07 1439 ശവ്വാല്‍ 23

2018 ജൂണ്‍ 30 1439 ശവ്വാല്‍ 16

2018 ജൂണ്‍ 23 1439 ശവ്വാല്‍ 09

2018 ജൂണ്‍ 16 1439 ശവ്വാല്‍ 02

2018 ജൂണ്‍ 09 1439 റമദാന്‍ 24

2018 ജൂണ്‍ 02 1439 റമദാന്‍ 17

2018 മെയ് 26 1439 റമദാന്‍ 10

2018 മെയ് 19 1439 റമദാന്‍ 03

2018 മെയ് 12 1439 ശഅബാന്‍ 26

2018 മെയ് 05 1439 ശഅബാന്‍ 17

2018 ഏപ്രില്‍ 28 1439 ശഅബാന്‍ 10

2018 ഏപ്രില്‍ 21 1439 ശഅബാന്‍ 03

2018 ഏപ്രില്‍ 14 1439 റജബ് 27

2018 ഏപ്രില്‍ 07 1439 റജബ് 20

2018 മാര്‍ച്ച് 31 1439 റജബ് 13

2018 മാര്‍ച്ച് 24 1439 റജബ് 06

2018 മാര്‍ച്ച് 17 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 29

2018 മാര്‍ച്ച് 10 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 23

2018 മാര്‍ച്ച് 03 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 16

2018 ഫെബ്രുവരി 24 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 09

2018 ഫെബ്രുവരി 17 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 02

2018 ഫെബ്രുവരി 10 1439 ജുമാദില്‍ ഊല 24

2018 ഫെബ്രുവരി 03 1439 ജുമാദില്‍ ഊല 17

2018 ജനുവരി 27 1439 ജുമാദില്‍ ഊല 10

2018 ജനുവരി 13 1439 റബിഉല്‍ ആഖിര്‍ 25

2018 ജനുവരി 06 1439 റബിഉല്‍ ആഖിര്‍ 17

2017 ജനുവരി 14 - 2017 ഡിസംബർ 30