2018 മെയ് 19 1439 റമദാന്‍ 03

2018 മെയ് 12 1439 ശഅബാന്‍ 26

2018 മെയ് 05 1439 ശഅബാന്‍ 17

2018 ഏപ്രില്‍ 28 1439 ശഅബാന്‍ 10

2018 ഏപ്രില്‍ 21 1439 ശഅബാന്‍ 03

2018 ഏപ്രില്‍ 14 1439 റജബ് 27

2018 ഏപ്രില്‍ 07 1439 റജബ് 20

2018 മാര്‍ച്ച് 31 1439 റജബ് 13

2018 മാര്‍ച്ച് 24 1439 റജബ് 06

2018 മാര്‍ച്ച് 17 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 29

2018 മാര്‍ച്ച് 10 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 23

2018 മാര്‍ച്ച് 03 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 16

2018 ഫെബ്രുവരി 24 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 09

2018 ഫെബ്രുവരി 17 1439 ജുമാദില്‍ ആഖിറ 02

2018 ഫെബ്രുവരി 10 1439 ജുമാദില്‍ ഊല 24

2018 ഫെബ്രുവരി 03 1439 ജുമാദില്‍ ഊല 17

2018 ജനുവരി 27 1439 ജുമാദില്‍ ഊല 10

2018 ജനുവരി 13 1439 റബിഉല്‍ ആഖിര്‍ 25

2018 ജനുവരി 06 1439 റബിഉല്‍ ആഖിര്‍ 17

2017 ജനുവരി 14 - 2017 ഡിസംബർ 30